Reward

APPLY: Work Shadow at MG ALBA

Apply

Entries close 23:59 on Fri 22 Mar

This reward is no longer active and cannot be claimed.

About this reward

APPLY: Work Shadow at MG ALBA

Gaelic

Tha MG ALBA a' craoladh BBC ALBA, an seanail telebhisean Gàidhlig, ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC. ’S e MG ALBA ainm gnìomha Sheirbheis nam Meadhanan Gàidhlig agus tha MG ALBA cuideachd a’ ruith LearnGaelic agus an fharpais airson filmichean-goirid, FilmG. Tha MG ALBA stèidhichte ann an Steòrnabhagh le oifisean ann an Inbhir Nis agus Glaschu.

Gheibh neach òg an cothrom faicinn mar a tha seanail TBh ag obair. Bidh an neach a bhios soirbheachail an sàs ann a bhith a’ cruthachadh susbaint agus a’ sanasachd BBC ALBA tro na meadhanan sòisealta. Gheibh e no i blas de mheasgachadh de dh’obraichean taobh a-staigh gnìomhachas nam meadhanan.

Bidh an t-àite sam bi an neach stèidhichte an urra ri MG ALBA agus an tagraiche. Bidh an ceann-là tòiseachaidh agus fad na greis-gnìomhachais air an obrachadh a-mach eadar MG ALBA agus an tagraiche. Bidh an neach stèidhichte ann an Steòrnabhagh no Glaschu. Bhiodh an ùine agus an ceann-là an urra ri MG ALBA agus an tagraiche.

Feumaidh tagraichean a bhith nas sine na 16. Cha bhi cosgaisean-siubhail air am pàigheadh air ais idir.

English

MG ALBA runs BBC ALBA, the Gaelic television channel, in partnership with the BBC. MG ALBA is the operating name of Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig, the Gaelic Media Service. MG ALBA also runs the online platform LearnGaelic and holds the annual Gaelic short film competition, FilmG. MG ALBA is based in Stornoway but has offices in Inverness and Glasgow.

The opportunity to see the daily workings of a TV channel. The chance to create content and contribute to the social media promotion of BBC ALBA. You’ll get to shadow people in different jobs within the media industry!

This opportunity is available in Stornoway or Glasgow. The length and start date of the work experience will be negotiated by MG ALBA and the successful applicant.

To apply for this opportunity you must be aged 16+. No travel expenses will be reimbursed.

You need to be logged in to claim this reward

Log in / Sign up

More stuff you can get